مقاله وجوه شناختی بازنمایی فیلم در نظریه‌ی فرمالیسم و نسبت آن با وجود «ذهنی – عینی» در فلسفه کلاسیک

احمدرضا معتمدی

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 235-258

چکیده
  نظریه شکل‌گرا بر این باور است که سینما متناظر با نظام ادراکی انسان، واقعیت‌ بیرونی را در زمان، مکان، علیت، و سایر شاکله‌های درونی خودش صورت‌بندی می‌کند.بنابراین نظریه، فیلم چون نتیجه‌ی ذهن آگاه و نیت هدف‌مند بازنمود کننده است، پس مصداق بازنمایی که مولفه‌ی اصلی هنر است تلقی می‌شود؛ و نظریه رقیب، یعنی واقع‌گرا به دلیل آن‌که ...  بیشتر