تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی

هانیه دلاوریان؛ نادر شایگان فر

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 127-166

چکیده
  نظرات فرانک سیبلی در میان فیلسوفان معاصر علاقمند به زیباشناسی تأثیرگزار بوده است. اگرچه عمده ی بررسی ها، تنها بر روی کارهای اولی اش تمرکز داشته اند. وی در مباحث زیباشناختی چنین استدلال می کند که مفاهیم زیباشناختی به آن صورت قاعده مند یا مقید نیستندکه بتوان یک واژه زیبایی شناختی را صرفاً با امکان مشخص ساختن ویژگی های نازیباشناختی شیء ...  بیشتر