افسون‌زدگی سوژه‌های هیستریک در دوران پساحقیقتِ کرونا و رسانه‌های مجازی

سروناز تربتی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-75

چکیده
  مقالۀ حاضر با مفهوم پساحقیقت در معنای نیچه‌ای آغاز می‌شود و با مفهوم افسون‌زدگی در شکل دلقک نیچه خاتمه می‌یابد. ضمن شرحِ چگونگیِ رویاروییِ انسانِ امروزی با پساحقیقت، همچون حقیقتی ناحقیقی در دوران کرونا، و متمایزکردنِ مفهوم پساحقیقت از آنچه رسانه‌ها خبر جعلی می‌نامند، پرسش‌های تحقیق این‌چنین مطرح می‌گردند که در رویارویی با ...  بیشتر

برساخت فانتزی و تحلیل سوژه‌ی هیستریک درگفتمان فیسبوک با تاکید بر ابژه‌ی نگاه‌خیره

سروناز تربتی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-70

چکیده
     تحقیق حاضر به منظور تحلیل ارتباط‌گران فیسبوک همچون سوژه‌های لکانی انجام گرفته است. سوژه‌ی لکانی نه "فرد" است و نه "سوژه‌ی آگاه" در فلسفه مدرن غرب. تبیین روان‌کاوانه‌ی سوژه‌ی خط خورده لکانی، شرح و تحلیل ابژه‌ی نگاه‌خیره را در برساخت فانتزی و سوژه‌ی هیستریک امکان‌پذیر می‌کند. این تحقیق با  بهره‌مندی از رویکرد پساساختارگرا ...  بیشتر