بازتولید نشانه‌ها در اندیشۀ بودریار و آثاری از اندی وارهول

عاطفه رحیمیان؛ سید محمد مهدی ساعتچی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  بودریار به جامعۀ اخیر، که از تولید فاصله گرفته و با بازتولید در ارتباط است، عنوان شبیه‌سازی را می­دهد؛ وضعیت کنونی جامعۀ پساصنعتی که بر پایۀ قانون ساختاری ارزش عمل می­کند. سیطرۀ نشانه‌ها، ایماژها، و بازنمایی‌ها در دنیای معاصر آن چنان گسترده و فراگیر است، که امر واقع بطور جدی محو شده است، و نشانه غیاب یک واقعیت اساسی را را نقاب می‌زند ...  بیشتر