تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی

صادق میراحمدی سرپیری؛ مهدی دهباشی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 219-232

چکیده
  تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی *صادق میراحمدی سرپیری ** مهدی دهباشی چکیده : یکی از مسائل مورد بحث در نظریه فضیلت، رابطه بین فضیلت و مهارت است. از آنجا که فضیلت و مهارت هر دو برتری های اکتسابی هستند، تمایز بین آنها دشوار است. زاگزبسکی از پیشگامان نظریه معرفت شناسی فضیلت است که در چهار دهه اخیر مورد توجه معرفت شناسان معاصر قرار گرفته ...  بیشتر