بررسی سیر تحول رویکرد اعتمادگرایی فرایندی آلوین گلدمن

خدیجه حسن بیگ زاده؛ سید حسن حسینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 69-87

چکیده
  شیوه کسب معرفت یکی از موضوعات مهم در ادبیات فلسفی است که از دیر باز مورد توجه فلاسفه بوده است. ابهام مفهوم، سبب شده است که رویکردهای متفاوتی در مورد آن بر گرفته شود. از جمله مهمترین این رویکردها می توان به دو رویکرد درون گرایی و برون گرایی اشاره کرد. این گفتار برآن است تا با تاملی کوتاه بردو مکتب یاد شده در باب توجیه معرفت وطرح نقایص وایرادات ...  بیشتر