اندیشه‌های منطقى فخررازى و طرح چالش‌های نوین او در مکتب منطقی سینوی

اکبر فایدئی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 127-145

چکیده
  شناخت اندیشه‌های منطقی، فخرالدین محمد رازى، در فهم آرای منطق‌دانان قرن هفتم و هشتم، اهمیت به‌سزایی دارد. نقش او در رشد و بالندگى منطق‌نگارى دوبخشى مکتب منطقی سینوی و طرح چالش‌هاى نوین در این دانش، انکارناپذیر است. مرکب‌انگارى تصدیق، بدیهى‌انگارى همۀ تصورات، بسط و توسعۀ انواع تعریف و رویکرد خاص به تعریف اسمی، تلازم طرفینی دلالت ...  بیشتر