زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا

مرضیه دارابی؛ مجید اکبری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 107-126

چکیده
   نظریه سوژه ی سیال کریستوا را میتوان تلفیقی از دو حوزه روانکاوی و زبانشناسی در نظر گرفت. نوشته های اولیه کریستوا بر تحلیل های لاکان از مرحله آینه‌ای و عقده ادیپ مبتنی است. این دو مرحله شرایط لازم را برای شکل‌گیری آنچه وی بعدها «سوژه در فرآیند» می‌داند فراهم می‌آورد. اما برخلاف لاکان، کریستوا جنبه‌های اجتماعی و تاریخی سوبژکتیویته ...  بیشتر

مفهوم سرپیچی در فلسفۀ ادبیات کریستوا

آزیتا فیروزی؛ مجید اکبری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 215-229

چکیده
  آثار ادبی و هنری خلاقه نه‌تنها معنای تازه‌ای خلق می‌کنند، بلکه شیوۀ تازه‌ای برای معناداری و درنتیجه تحول و دگرگونی ساختار ادبی و همچنین سوژۀ هنرمند را در پی دارند. معنایی که بر اساس ساختارهای از پیش موجود و هنجارهای شکل گرفته کار نمی‌کند و در واقع تنها با با دگرگون ساختن اصول پذیرفته شده، نحوه‌ جدیدی از معناداری را معرفی می‌کنند. ...  بیشتر

مفهوم معناکاوی در اندیشۀ ژولیا کریستوا

آزیتا فیروزی؛ مجید اکبری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1391

چکیده
  نظریۀ نقادانه کریستوا تحت اصطلاح معناکاوی یا تحلیل معنایی را می توان تلفیقی از دو حوزة نشانه شناسی و روانکاوی تفسیر کرد. این نظریه که چارچوب عمده نقدها و دیگر آرای او بویژه در مورد سوژة سخنگو را شکل م یدهد، از حوز ههای گوناگون دانش از جمله نشان هشناسی و روانکاوی وام می گیرد، اما با وارد ساختن اصلاحاتی بر هر یک از آنها حاصل شده است. همچنین ...  بیشتر