امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر

مهدی خبازی کناری؛ ندا راه بار

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-106

چکیده
  مقاله حاضر، ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی امر پیشین تصریح می کند که این مفهوم در اندیشه کانت به مثابه قوام بخش احکام ضروری و معرفت شناختی ایفای نقش می کند و در اندیشه هایدگر و گادامر به وجهی دیگر ادامه حیات می دهد. این مقاله در جستجوی فهم این مساله است که وجوه معرفت شناسانه و هستی شناسانه از امر پیشین در اندیشه هایدگر و گادامر چگونه خود ...  بیشتر

مقایسۀ تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  دریدا بر آن است تا بنیان‌های فلسفی غرب را با روش ساختارزدایی به چالش بکشد. اما روش بودن ساختارزدایی، به معنای امری متعین و دارای هویتی مستقل نیست، بلکه به بیان دریدا، آن همچون ویروس بی‌جانی است که با وجود تن میزبان به حرکت در می‌آید. به باور دریدا، بنیان‌های اندیشۀ غربی بر مفاهیمی دوگانه استوار است، به گونه‌ای که سویه‌های صورتبندی ...  بیشتر