نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی

بهنام اکبری؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-29

چکیده
   در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریۀ تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می‌داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید دربارۀ موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات ...  بیشتر

واقع‌گراییِ ساختاریِ وجودی و نقد وَن فراسِن

محمود وحیدنیا؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 223-252

چکیده
  در جستار پیش رو، نخست طرحی کلی فراهم می‌آوریم از جدال میان واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی در فلسفۀ علم. در همین بستر، به معرفی واقع‌گرایی ساختاری به روایت جان وُرال (John Worrall)، به‌مثابه دیدگاهی بینابینی در این جدال، می‌پردازیم. بیان سادۀ دیدگاه ورال چنین است: شناخت علمی ما تنها ناظر به ساختار جهان است. اما جیمز لیدیمن (James Ladyman) از این فراتر ...  بیشتر

حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 129-157

چکیده
  در این مقاله به تبارشناسی مفاهیم حکم، گزاره و جمله-نشانه و نحوه موضوعیت یابی آنها در منطق در خلال دو جریان اصلی مطالعات منطقی در قرن نوزدهم میلادی می پردازیم. این دو جریان را می توان سنت جبری، که منطق را نوعی از جبر و حساب قلمداد می کند، و سنت نظریه استنتاجی، که استنتاج را جدا از جبر و بنیادی تر از آن می داند، نامید. ما در این مقاله از ...  بیشتر

تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل

احمد علی اکبر مسگری؛ سید محمد مهدی ساعتچی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  هگل طرح سوبژکتیو و تقلیل‌گرایانۀ پروژۀ زیبایی‌شناسی در فلسفۀ عصر روشنگری را در نظام فلسفی خود دگرگون کرده و مسیر تازه‌ای را جایگزین آن می‌کند، به طوری که در این رویکرد تازه،‌ موضوع «ذوق» جای خود را به بازاندیشی پیرامون نسبت هنر و حقیقت می‌دهد. هگل با تجدید نظر در میراث اندیشۀ روشنگری و به تبع آن، ممتاز کردن هنر در حیطۀ زیبایی‌شناسی ...  بیشتر

تلقی کانت از ماده

احمد علی‌اکبر مسگری؛ موسی محمدیان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  کانت در بنیادهای مابعدالطبیعی علم طبیعی، تلاش می‌کند تا با فراهم آوردن بخشی محض برای فیزیک نیوتنی، آن را به علم به معنای حقیقی کلمه تبدیل کند. او در ضمن این کار، فیزیک نیوتنی را از مفاهیمی که از نقطه نظر فلسفة نقدی تهی و فاقد وجاهت‌اند پیرایش کرده و تلاش می‌کند مفاهیمی سازگار با این فلسفه را جایگزین آن‌ها کند. در نتیجه او در چندین ...  بیشتر