نویسنده = احمد علی اکبر مسگری
نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 7-29

10.29252/kj.2022.226258.1106

بهنام اکبری؛ احمد علی اکبر مسگری


واقع‌گراییِ ساختاریِ وجودی و نقد وَن فراسِن

دوره 14، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 223-252

10.29252/kj.2022.220359.1006

محمود وحیدنیا؛ احمد علی اکبر مسگری


حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 129-157

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری


تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392

احمد علی اکبر مسگری؛ سید محمد مهدی ساعتچی


تلقی کانت از ماده

دوره 2، شماره 1، شهریور 1388

احمد علی‌اکبر مسگری؛ موسی محمدیان