اعضای هیات تحریریه

سردبیر

اصغر واعظی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

a_vaezisbu.ac.ir
0000-0003-1400-1904

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ایگور هنزل

دانشیار دانشگاه کومنیوس اسلواکی

hanzel999hotmail.com
0000-0001-9378-7292

اعضای هیات تحریریه

رضا اکبریان

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفة دانشگاه تربیت مدرس

akbarianmodares.ac.ir
82884645

محمد ایلخانی

فلسفه یونان و قون وسطی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanisbu.ac.ir
0009-0003-2394-9980

شهرام پازوکی

فلسفه دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

pazoukiiripp.ac.ir
0000-0001-7886-9855

نصرالله حکمت

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

n.hekmat.sbugmail.com
0000-0001-7296-9871

محمود خاتمی

فلسفه جدید استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

khatamut.ac.ir

عبدالکریم رشیدیان

فلسفه جدید و معاصر دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

a-rashidiansbu.ac.ir
021-29902470​

منوچهر صانعی دره‌بیدی

فلسفه جدید استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m_saneidarebidysbu.ac.ir
0009-0008-9851-6895

ضیاء موحد

فلسفه استاد مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

szia110yahoo.com

مدیر داخلی

امیر حسین ساکت

فلسفه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

am_saketofsbu.ac.ir
29902476
0000-0002-9814-5069

مدیر فنی

ملیحه طرقی جعفری

فناوری اطلاعات کارشناس IT

majafariiripp.ir