چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته‌اند مثال‌های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟

مهدی سلیمانی خورموجی؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 149-176

چکیده
   بسیاری از معرفت‌شناسان اذعان دارند که اهمیت مثال‌های نقض گتیه در آشکارسازی معضلی است که هنگام تحلیل مفهومی معرفت با آن مواجه می‌شویم. آنان معتقدند ریشه این ‌معضل به نحوۀ ارزیابی‌مان از شهودهای متعارفی برمی‌گردد که برای تحلیل مفهومی به‌کار می‌آیند. در این ‌مقاله، به واکاوی شهودهای متعارفی می‌پردازیم که، بیش از طبیعت معرفت، ...  بیشتر