تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی

محمدمهدی میثمی؛ اصغر واعظی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 203-226

چکیده
  هایدگر با نقد رویکرد نظری بر تجربۀ زیستن به‌مثابه موضوع اساسی فلسفه تاکید می‌کند. در این میان، تحلیل زندگی مسیحی، الگویی برای خصلت‌نمایی واقع‌بودگی به دست می‌دهد که هایدگر در هستی و زمان از آن بهره می‌برد. زندگی مسیحی با تأکید بر ورود به حوزۀ عملی به‌عنوان اساس ایمان در مقابل متافیزیک نظریه‌محور یونانی قرار می‌گیرد. ورود به این ...  بیشتر