ابصار از منظر فلاسفه اسلامی و دانشمندان علوم تجربی نوین

امید آهنچی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-36

چکیده
  ابصار یکی از مفاهیمی است که فلاسفه اسلامی از یک سو و دانشمندان علوم تجربی از سوی دیگر به آن پرداخته و با توجه به مبانی خود، به نحوی به شرح آن همت گمارده‌اند. امروزه بایسته است نظریه‌های طبیعیات فلاسفه اسلامی را با دستاوردهای نوین تجربی محک بزنیم تا به صحت و سقم این نظریه‌ها از یک سو و همچنین صحت و سقم نتایجی که فلاسفه اسلامی بر مبنای ...  بیشتر