نقطه‌های پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع معرفت الهی

آرزو ابراهیمی دینانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  معرفت از کلیدی‌ترین موضوعاتی است که با تفاوتی بنیادین با علم، مقام عارف بالله را از عالم علم متمایز می-سازد. با تأمل در سخنان حلاج و ابوالحسن خرقانی و تحلیل دیدگاه نظری ایشان می‌توان به نوعی پیوند میان جهان‌بینی عرفانی این دو عارف بزرگ از طریق اظهار نظرات مشابه آنها در باب معرفت الهی اشاره کرد. حلاج با قایل شدن به دو ویژگی خاص برای ...  بیشتر