وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی

سید محمد مهدی موسوی مهر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  هایدگر برای دست‌یابی به ذات تکنولوژی می‌کوشد تا از مفهوم شایع تکنیک عبور کند و به برداشتی نو دست یابد. در این مقاله تبیین شده است که این کار از طریق احیاء مفهوم یونانی علیت صورت می‌گیرد. برای این منظور او با طرحی ابتکاری، مفهوم ابزار را در کنار مفهوم علیت قرار می‌دهد و مدعی است که از این طریق ذات تکنیک قابل دست‌یابی است. تفسیر علیت ...  بیشتر