نقدی بر مبانی نظریۀ کنش ارتباطی در اندیشۀ یورگن هابرماس

مرتضی نوری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 245-265

چکیده
  یورگن هابرماس، به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین هوادار آرمان‌های روشنگری در عصر حاضر، دفاع از این آرمان‌ها، به ویژه آرمان رهایی از سلطه و سرکوب، را در گرو درانداختنِ نظریه‌ای می‌داند که مقید به زمینه‌های بومی و محلی نباشد و بتواند نوعی اخلاقِ گفتمانی را بر پایۀ بنیان‌هایی جهان‌شمول توجیه کند. او برای طرح چنین نظریه‌ای عمدتاً به مفاهیم ...  بیشتر