تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریۀ جزئی‌های برهنه

رضا ماحوزی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  به عقیدۀ پیروان نظریۀ «اساس»، «جزئی برهنه» مفهومی ضروری و لازمۀ هستی‌شناختی «جزئی‌های انضمامی» یا همان اشیاء معمولی و روزمره است. به عقیدۀ اینان، یک جزئی انضمامی مجموعه‌ای مرکب از کیفیات و هستنده‌ای متفاوت به نام اساس است که همچون موضوع و حامل کیفیات عمل کرده و امکان اجتماع آنها در این مجموعه، تغییر آنها و هویت و فردیت جزئی‌‌های ...  بیشتر