مفهوم عمل در علم دانش فیشته در نسبت با کانت

سید علی یزدانی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 233-265

چکیده
  طبیعی است که رنگ و بویِ کانتیِ فضایِ تفکرِ فیشته، محقق را به ردیابیِ مباحثِ کانت در فلسفه­یِ فیشته، که خود آن را علمِ دانش می­نامد، سوق دهد. البته، ادعایِ ما این است که با نظر به فلسفه­یِ عملیِ کانت و کاویدنِ نقدِ دوم، و نه نقدِ اول، است که می­توان دِین ریشه­ایِ فیشته را به کانت یافت؛ این ایده­یِ کانتی­ که به نظر ما نطفه­یِ بسطِ علمِ ...  بیشتر