خوانش دریدا از مفهوم اکنون در پدیدارشناسی هوسرل

حوریه باکویی کتریمی؛ محمود صوفیانی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 19-38

چکیده
  خوانش دریدا از مفهوم «اکنون» در بستر انتقادهایی که به آن وارد می­سازد آشکار می­شود؛ انتقادهایی که با پیش­فرض انکار متافیزیک حضور همراه است. وی با قرار دادن پدیدارشناسی در ذیل متافیزیک حضور آن را جزو همان سنت رایج فلسفه غربی قلمداد می­کند و راه حل رهایی فلسفه­ خود را از این چارچوب متداول، توجه به جنبه مقابل حضور یعنی، غیریت می­داند. ...  بیشتر