هیوم و بیداری کانت از خواب جزمیت؛ نگاهی دوباره

سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی؛ ارش جمشیدپور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 7-30

چکیده
  ایمانوئل کانت در تمهیدات به صراحت می‌گوید که تذکّر و هشدارِ دیوید هیوم بود که او را نخستین بار از خوابِ جزمیت بیدار کرد. علیرغمِ اذعانِ کانت، هنوز بر کانت‌شناسان روشن نیست که هیوم دقیقاً چگونه کانت را از خوابِ جزمیت بیدار کرد. اختلافِ مفسران برخاسته از این است که در موردِ هیچ کدام از جوانبِ این تأثیر و تأثر اجماعی وجود ندارد. آیا بحثِ ...  بیشتر

چگونه نظریۀ آرمسترانگ را در مورد علیت و قانون طبیعت صحیح بفهمیم

سید محمد حسن آیت الله زاده شیرازی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1393

چکیده
  نظریۀ علیت منفرد و قانون آرمسترانگ بسیار شنیده شده است. اما مهم آن است که آنها را به عنوان بخشی از سیستم متافیزیکی او فهم کنیم. او  یک نظریه پرداز در مورد صادق‌ساز است و تمام آرای متافیزیکی او می‌بایست در راستای وضع صادق‌سازها تفسیر شود. در این مقاله پس از طرح مسأله مورد مناقشه بین تعمیم‌گرایان و منفردگرایان در موضوع علیت، ابتدا چهارچوب ...  بیشتر