جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تأملات دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 185-202

چکیده
  «مناظره» سنت غالب و رایج در نگارش آثار فلسفی از سده‌های میانه تا روزگار دکارت بود و دکارت با به‌کارگیری ‌»مدیتیشن» در نگارش تأملات، سبکی بدیع در فلسفه‌ورزی عرضه داشت. این سبک که نخستین ‌بار مارکوس اورلیوس رواقی آن را به‌کار بسته بود، در اصل، ویژة‌ متون دینی‌ ـ ‌اخلاقی بوده و از آن برای ایجاد حالت توبه نسبت به گذشته و در مرحلة بعد،‌ ...  بیشتر