نسبت فلسفه‌ی زبان و فلسفه‌ی ذهنِ ویتگنشتاین در استدلال علیه زبان خصوصی

حسن عرب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 183-214

چکیده
  استدلال ویتگنشتاین علیه زبان خصوصی دو وجهِ تودرتو دارد: نخست وجهی معناشناختی و دیگر وجهی ناظر به مسأله‌ی «آگاهی از امور درونی» که تبعاتی مهم در فلسفه‌ی ذهن دارد. در بررسی وجه معناشناختی این تلقی سنتی و شایع نفی می‌شود که هر فرد، نزد خود، تجربه‌ی خصوصی‌اش را با یک نام مرتبط می‌کند و بدین واسطه کاربرد آن نام ممکن می‌شود؛ اگر گرامر ...  بیشتر