انتقادات ِفرگه به نظریه‌ی ایده‌انگارانه‌ی معنا و استدلال ِویتگنشتاین علیه زبان خصوصی

مهدی جنگجو گورچین قلعه؛ حسن عرب

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 87-108

چکیده
  فرگه یکی از نخستین منتقدان جدی روان‌شناسی‌گرایی در منطق و سمانتیک محسوب می‌شود. در این مقاله، نخست به بررسی انتقادات وی به نظریۀ ایده‌انگارانۀ معنا می‌پردازیم. این انتقادات در چارچوب کلی پروژۀ فکری فرگه، یعنی لوجیسیزم، و اصل اول مبانی علم حساب یعنی تمایز امر ابژکتیو/منطقی و امر سوبژکتیو/روانشناختی صورت می‌گیرد. از دید فرگه، چنین ...  بیشتر