متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم

امیررضا جوادی؛ حسین واله

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 275-305

چکیده
  لودویگ ویتگنشتاین از پیشگامان و پدران فلسفۀ زبان است که در قبال متافیزیک رویکردی انتقادی اتخاذ می‌کند. ویتگنشتاین متقدم با طرح نظریۀ تصویری، در نهایت با توجه به اینکه گزاره های متافیزیکی تصویری از امور واقع نیستند، حکم به بی‌معنایی متافیزیک می‌کند. درک صحیح این حکمِ ویتگنشتاین در گرو داشتن تلقی درستی از متافیزیک است و در پرتو تفکیک ...  بیشتر

نسبیت‌گرایی در پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین

امیررضا جوادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 31-68

چکیده
  نحوۀ بحث و بررسی پیرامون برخی مسائل در کتاب پژوهشهای فلسفی به گونه‌ایست که امکان ارائۀ تفاسیری نسبی‌گرایانه از آنها را فراهم می‌کند. بازیهای زبانی و قرائت کریپکی از مفهوم پیروی از قاعده از جملۀ مهمترینِ این مسائل هستند. در باب استقلال سبکهای مختلف زندگی و بازیهای زبانی و امکان گفتگو و سنجش آنها با یکدیگر نیز مباحثات دامنه داری میان ...  بیشتر