مقایسۀ تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  دریدا بر آن است تا بنیان‌های فلسفی غرب را با روش ساختارزدایی به چالش بکشد. اما روش بودن ساختارزدایی، به معنای امری متعین و دارای هویتی مستقل نیست، بلکه به بیان دریدا، آن همچون ویروس بی‌جانی است که با وجود تن میزبان به حرکت در می‌آید. به باور دریدا، بنیان‌های اندیشۀ غربی بر مفاهیمی دوگانه استوار است، به گونه‌ای که سویه‌های صورتبندی ...  بیشتر