ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه

امیر عباس صالحی؛ سید پیام کمانه

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  تأثیر نفس در عالم عنصری و غرایبی نظیر چشم زخم همواره محل چالش بوده است. شیخ الرئیس در نمط دهم اشارات این امور را ممکن دانسته و محال بودن آنها را از جانب کسانی می‌داند که مجاری تأثیر در جسم را منحصر در سه راه تماس، ارسال جزء و یا انفاذ کیفیت در واسطه می پندارند. ابن سینا خود، این انحصار را نمی پذیرد. بدین معنا که برای تأثیر در جسم، لازم ...  بیشتر