بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ‌مندی فهم

محمد رعایت جهرمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  سیطرۀ منطق گزاره‌ای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می‌نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون‌مایه‌های علم‌گرا، متافیزیک‌ستیز و منطق‌محورش از دیگر سو، دعویِ تاریخ‌گراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می‌کشند. این در حالی است که دلالت‌های ...  بیشتر