نگاهی به مفهوم امر متعال در اندیشۀ‌ هانا آرنت و فمینیسم

نیکو سرخوش

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  امروز به ‌نظر می‌رسد که مفهوم‌‌‌پردازی در مورد سیاست و ارائۀ چارچوبی دقیق از مختصات آن، از مسائل اصلی فلسفۀ سیاسی است. در این میان هانا آرنت با ترسیم مرزبندی دقیقی میان حوزۀ عمومی و حوزه‌ خصوصی و یا شهروند و انسان، وضعیتی متعال را برای قلمروی قائل می‌شود که بنابر تعریف، تنها در آن‌جاست که کنش سیاسی انجام‌پذیر است. به ‌نظر می‌رسد ...  بیشتر

سیاست هویت

نیکو سرخوش

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  ارائۀ تعریفی از کنش سیاسی و سوژۀ سیاسی آن، برای سیاستی رهایی‌بخش، دغدغۀ بسیاری از اندیشمندان سیاسی بوده ‌است. در این میان اندیشۀ چپ از این دغدغه بی‌بهره نمانده‌است، و حتا شاید بیش از بقیۀ‌ نحله‌ها بدان پرداخته است. در این مقاله کوشیده‌ایم تا بر اندیشۀ برخی از چهره‌های شاخص چپ نو، به‌ویژه آلن بدیو و ژاک رانسیر، تأمل کنیم، متفکرانی ...  بیشتر