نقد و بررسی نظریۀ حرکت فیلوپونس از دیدگاه ابن‌سینا

عباس طارمی؛ جعفر چاوشی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1391

چکیده
  فیلوپونس مشهور به یحیی نحوی پس از هزار سال به ردّ نظریۀ حرکت ارسطو دست زد. از دیدگاه ارسطو با انتقال قوة محرک به لایه‌های محیط و بموجب قوۀ انتقالی محیط به متحرک، حرکت پرتابی استمرار می‌یابد. یحیی نحوی ضمن نقد ارسطو معتقد است که هر حرکتی اعم از حرکت طبیعی یا قسری به موجب قوۀ مؤثر درونی است و محیط همواره نقش مقاوم دارد نه محرک و برخلاف ...  بیشتر