مطالعة نسبت هنر با پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های میشل فوکو

محمدعلی عبدالمحمدی؛ نادر شایگان فر

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 135-149

چکیده
   پروبلماتیزه‌کردن مفهومی مهم در اندیشه‌های فوکو است که در سرتاسر تحلیل‌های تاریخی او نقش اساسی دارد. او پروبلماتیزه‌کردن را تفسیر خاصی از نشانه‌ها می‌داند. از سوی دیگر، او در تحلیل‌های خود، اهمیت هنر در تفسیر تاریخ را هم سطح با دیگر حوزه ها قرار می‌دهد. مسئلة اصلی پژوهش حاضر این است که پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های او چه ...  بیشتر