صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر

رضا میرمبین؛ دکتر علی مرادخانی؛ سیدعبدالمجید شریف زاده

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 227-243

چکیده
  فلسفۀ صورت‌های سمبلیک ارنست کاسیرر امکانی ویژه را برای بازخوانی نحوۀ تکوین شناخت انسان به‌ویژه در اذهان بدوی بشر و دربارۀ اندیشۀ اسطوره‌ای عرضه می‌کند. مراحل شناخت طبق این فلسفه، از تفکر مبتنی بر اسطوره آغاز شده و با گذر از دین و عرفان به هنر و علم و دیدگاه استعلایی کانت می‌رسد. لیکن علی‌رغم تأکید او بر اهمیت هنر در جای‌جای آثار ...  بیشتر