بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ سعید ظفرآبادی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 225-246

چکیده
  برخی از تاریخ نگاران فلسفه، تفکر یونانی را  یک شناختِ بصر محور می دانند. از آنجا که یکی از اضلاع هندسه معرفتی فلسفه اسلامی تفکر یونانی است نگارندگان این پرسش را روبه روی خویش یافتند که آیا شناختِ بصر محور را می توان در جریان تفکر فیلسوفان اسلامی رصد نمود؟ بسیاری از واژگان مستعمل در منطق و فلسفه همانند تصور، صورت، وجود عینی، ظهور، ...  بیشتر