تبیین و مقایسۀ کلام تفضیلی نزد ابن عربی و دیونیسیوس مجعول

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1391

چکیده
  کلام تفضیلی حکایت از عال یترین مرتبۀ معرفت انسان نسبت به خداوند دارد، که معرفتی ورای معرفت عقلی است. آنجا که سکوت گویاترین کلام در توصیف آن است. در مسیحیت، دیونیسیوس مجعول، و در عالم اسلام، ابن عربی از جمله اندیشمندان بزرگی هستند که از ظلمت الهی و سکوت در برابر آن سخن گفت هاند. در این مقاله سعی شده با بررسی نظریات این دو متفکر بزرگ در ...  بیشتر