دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 77، پاییز و زمستان 1396 

علمی - پژوهشی

1. تحلیل روش تبارشناسی در اندیشۀ نیچه

صفحه 7-18

زلیخا اژدریان شاد


7. ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی

صفحه 133-158

سید احمد حسینی؛ مهدی هاشم زاده