شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 83، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-32 

علمی - پژوهشی

1. نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر

صفحه 7-32

امیر حاجی زاده؛ حسین کلباسی اشتری


6. عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق

صفحه 117-130

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی


10. تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی

صفحه 203-226

محمدمهدی میثمی؛ اصغر واعظی


11. صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر

صفحه 227-243

رضا میرمبین؛ دکتر علی مرادخانی؛ سیدعبدالمجید شریف زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان