دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 75، پاییز و زمستان 1395 

مقاله مروری

1. بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم

صفحه 7-30

سعید پوردانش؛ سید مصطفی شهرآیینی


-

4. معانی وجود در اندیشه ابن سینا

صفحه 175-188

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی


مقاله مروری

5. بررسی سیر تحول رویکرد اعتمادگرایی فرایندی آلوین گلدمن

صفحه 69-87

خدیجه حسن بیگ زاده؛ سید حسن حسینی


-

6. تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور ‏

صفحه 201-218

محمدرضا موحدی نجف آبادی؛ سید محمد حکاک


مقاله مروری

7. تلقی ویتگنشتاین متقدم از این که چیزی هست

صفحه 115-132

حامد زمانی پزوه؛ حسین واله


-

8. مفهوم عمل در علم دانش فیشته در نسبت با کانت

صفحه 233-265

سید علی یزدانی؛ احمد علی اکبر مسگری


مقاله مروری

9. مسئله دکارت و بررسی وجه خلاق کاربرد زبان از دید چامسکی

صفحه 133-153

ابوالفضل صبرآمیز؛ محمد علی اژه ای


12. تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی

صفحه 219-232

صادق میراحمدی سرپیری؛ مهدی دهباشی