شناخت

آغاز انتشار: 1387

مجله شناخت، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان‏ های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد. باتوجه به اینکه از مهمترین شاخص‏ های پژوهش ‏های فلسفی ابداع و نوآوری است، فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات، مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می‏‏ دهد. طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همة حوزه ‏هایی که به نحوی با شناخت گره خورده ‏اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسائل بدیع بین رشته‏ ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است.

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر