دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 79، پاییز و زمستان 1397 
10. بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ سعید ظفرآبادی