دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 72، پاییز و زمستان 1394 

مقاله مروری

5. زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی

صفحه 37-50

عزیزالله افشار کرمانی؛ فاطمه بابامرادی