دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 71، پاییز و زمستان 1393 

مقاله مروری

1. استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر


7. هگل و توهم زمان

منوچهر صانعی دره بیدی؛ حسین خدادادی