palette
  درباره نویسندگان

  محمد حسین رمضانی قوام آبادی
  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  ایران

  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

  جعفر شفیعی سردشت
  عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  ایران

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد

چکیده
مقاله حاضر به‌طور کلی نیم نگاهی به جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در ایران دارد و به‌طور خاص معطوف به آسیبشناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد است. سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمانهایی مستقل، غیرانتفاعی،عامالمنفعه، داوطلبانه، غیرسیاسی، دموکراتیک و سازمان‌یافته هستند که رسالت اصلی آنها با توجه به رشد آگاهی مردم و تمایل آنها به مشارکت در اداره امور، پرکردن خلأهای موجود میان دولت و مردم، جبران نقایص بازار و دولت و ضربه‌گیری در مقابل این دو است. این سازمانها با ابتناء بر اصل داوطلبی (مشارکت) و رویکرد کار-محوری توانستهاند گام‌های مؤثری در ارتقای کارآمدی بردارند. در ایران هم‌زمان با رشد آگاهی و افزایش مشارکت آنها در تعیین سرنوشت جمعی و به دلیل عدم انطباق قوانین با تحوّلات مربوط به جامعه مدنی و تکوین سازمان‌های مردم‌نهاد، قوه مجریه در راستای سازماندهی نحوه تأسیس و فعالیت این سازمان‌ها به تکاپو افتاد و به استناد ماده 182 قانون برنامه سوّم توسعه و اصل 138 قانون اساسی مبادرت به تصویب آیین‌نامهای در این خصوص نمود. با این حال، ضرورت قانونمند سازی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، باعث شد تا طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد برای سازماندهی تأسیس و فعالیت و یکنواختی مقررات حاکم بر آنها پیشنهاد شود. متأسفانه بررسی طرح مزبور نشان میدهد که دغدغه اصلی طراحان، نه تنها تقویت و سازماندهی تسهیلی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نبوده، بلکه با عنایت به نگرش توطئه‌ای طراحان به این نهاد مدرن، بیشتر بر سازوکارهای نظارتی آن هم از نوع استصوابی تأکید دارد و به گونه‌ای شگفت‌آور زمینه ساز تحدید آزادی انجمن و تشکل را فراهم میسازد
واژگان کلیدی
جامعه مدنی، سازمان مردم‌نهاد، آسیبشناسی، طرح ناظر بر تأسیس، نظارت و فعالیت سازمانهای مردمنهاد، نظارت، حقوق و تکالیف

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v0i58.993
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.