مشخصات هنر حکمی در حکمت متعالیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.29252/kj.2021.100817

چکیده

ملاصدرا به هنرها با عنوان «صنایع لطیفه» امعان نظر داشته و گونه‌ای از شعر را «شعر حکمی» می‌نامد. وی برخی از هنرمندان را در زمرۀ حکما نام می‌برد که این دو رویکرد، اساس تعمیم شعر حکمی به هنر حکمی در این تحقیق است. آشنایی با مراتب حکمت، معرفی موانع نیل به آن و تبیین مشخصات بارز هنرهای حکمی از مباحثی ست که در این مجال بدان پرداخته شده است. بنا بر اصل درهم تنیدگی اجزای نفس، جویای هنرِ حکمی هر یک از ساحات قوای حسّی، تخیل، عاطفه، عقل نظری و عملی را در خدمت وصول به حکمت قرار می‌دهد و با پرورش ذوق استحسانی، کسب مهارت هنری، شناخت قواعد مدرسی و تصفیۀ روح، ترجمان حکمت در آثاری فاخر و جاودانه می‌گردد. شرح ارتباط هنرهای حکمی با حرّیت، عشق و مبادی الهام مساعی این جستار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Specifications of wise art at transcendent Philosophy

نویسنده [English]

  • nafise mostafavi
Assistant Professor of Islamic Art University of Tabriz
چکیده [English]

Mulla Sadra has referred to the Arts as "delicate indus‌tries” and he refers to the type of poetry composed by the wise artis‌t as "wise poetry" and mentions the wise artis‌t. These two are the basis for the generalization of wise poetry to wise art in this s‌tudy. Explaining the levels of wisdom, introducing the obs‌tacles to achieving it and explaining the salient features of wise art are some of the topics that this paper addresses. Due to the intertwining of the soul, the seeker of wise art puts all aspects of the sensory powers, imagination, emotion, theoretical and practical intellect to the service of attaining wisdom. With the cultivation of aes‌thetic tas‌te, the acquisition of artis‌tic skill, the knowledge of artis‌tic rules and purification of the soul the seeker becomes the translator of wisdom into great and timeless work. This article describes the relationship between wise arts and freedom, love, the sources of inspiration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delicate Indus‌tries
  • Wise poetry
  • Obs‌tacles to Wisdom
  • freedom
  • Chas‌te love