شماره جاری: دوره 13، شماره 82، پاییز 1399 

12. خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی

بهروز عوض پور؛ نادر شایگان فر؛ بهمن نامورمطلق


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی

شاپا چاپی
2008-7322
شاپا الکترونیکی
2588-7203