آ

ا

 • ابراهیمی دینانی، آرزو نقطه‌های پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع معرفت الهی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • احمدی، حسین بررسی معناشناسی اخلاق نزد فارابی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]

 • احمدی، سید حسن ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا) [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • احمدی، مهدی ایده‌آلیسم استعلایی کانت، برمبنای تفسیر هنری آلیسون [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]

 • احمدی زاده، حسن متافیزیکِ وجود، در مقدمه‌ی شرح قیصری بر فصوص الحکم [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • اردبیلی، محمدمهدی هگل و تعبیر "جهان وارونه" [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • ارشد ریاحی، علی تجدیدنظرگرایی دربارۀ ارادۀ آزاد و مسئولیت اخلاقی از نظر مانوئل وارگاس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 185-206]

 • ایزدی‌نیا، حمیده تاریخ‌مندی فهم و چالش نسبیت‌گرایی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • اژدریان شاد، زلیخا نگاه تاریخی نیچه به اخلاق [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • اژدریان شاد، زلیخا تحلیل روش تبارشناسی در اندیشۀ نیچه [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 7-18]

 • اژه ای، محمدعلی بررسی و نقد دیدگاه‌های معرفتی و ادراکی در تبیین چگونگی فهم عبارت‌های زبانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 183-206]

 • اژه ای، محمد علی مسئله دکارت و بررسی وجه خلاق کاربرد زبان از دید چامسکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 133-153]

 • اسدی، محمد رضا تبیین و تحلیل صورت‌بندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 167-184]

 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا شعرزدگی و دوگانه‌ی اصالت و فرهنگ [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • اشرف جهانی، آزیتا صورت در معرفت شناسی توماس آکویینی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • اصغری، سیّد علی سطوح واقع‌انگاری اخلاقی [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • اصغری، محمد رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت» [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • اصغری، محمد ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 23-37]

 • اصغری، محمد نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 71-93]

 • اصغری، محمد اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]

 • اصلانی، محمد نسبت سنجیِ میان "اصل استحاله‏ ی انطباع کبیر در صغیر" و "فرآیند ماتریالیستیِ حصول ادراکات حسی" / بررسی قابلیت اصل "استحاله‏ی انطباع کبیر در صغیر" در اثبات تجرد نفس [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • افراسیابی، حسین زیبایی‌شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • افراسیابی، حسین زیبایی‌شناسی انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

 • افشارزاده، نوید خاستگاه ادبیات و مسئله ی تناهی از منظر موریس بلانشو [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 263-287]

 • افشار کرمانی، عزیزالله زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-50]

 • اکبری، بهنام نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 7-29]

 • اکبری، فاطمه جایگاه «حُسن و زیبایی» در منطق پرواز سهروردی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 231-254]

 • اکبری، مجید مفهوم معناکاوی در اندیشۀ ژولیا کریستوا [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • اکبری، مجید مفهوم سرپیچی در فلسفۀ ادبیات کریستوا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 215-229]

 • اکبری، مجید زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • اکبری، محسن شوپنهاور؛ بدبینی و سرشت ایجابی شر [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • اکبریان، رضا معانی عقل در فلسفة فارابی [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • اکبری تختمشلو، جواد «استقرای جدید» استنفورد: آیا در مقایسه با «استقرای بدبینانۀ مشهور» استدلالی قوی‌تر است؟ [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 119-146]

 • اکبر مسگری، احمد علی شوپنهاور؛ بدبینی و سرشت ایجابی شر [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • اکبر مسگری، احمد علی تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • اکرمی، موسی تحول مفهوم سنجش‌ناپذیری نزد تامس کوهن و مقایسه‌پذیری نظریه‌های علمی رقیب [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • اکرمی، موسی ادوارد جاناتان لو و امکان [پذیری] مابعدالطبیعه [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • ایلخانی، محمد موضوع مابعدالطبیعه؛ ارسطو، ابن سینا و توماس آکوئینی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • ایلخانی، محمد وجود (esse) در قرون وسطای متقدم [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 7-25]

 • امدادی ماسوله، محمد نقش تمایز گردآوری/داوری در تبیین وظایف چهارگانه‌ی فلسفه از نظر رایشنباخ [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 141-164]

 • امین خندقی، جواد تبیین ادراک فیلم با بهره‌گیری از نظریة ادراک ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 25-42]

 • انصاری، مهناز تبیین نسبت معرفت شناسی ابزارانگارانه ی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 29-48]

 • انواری، سعید تفاوت هیأت در حکمت اشراق با عرض در حکمت مشاء [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]

 • اوجبی، علی بررسی انتقادی نگرش وجودی ملاصدرا از منظر میر قوام‌الدین رازی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1392]

ب

 • بابامرادی، فاطمه بررسی تأثیر افلاطون و ارسطو بر سهروردی در بحث زمان و مکان [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • بابامرادی، فاطمه زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-50]

 • باقری اصل، مهدی تحول مفهوم سنجش‌ناپذیری نزد تامس کوهن و مقایسه‌پذیری نظریه‌های علمی رقیب [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • باقرزاده مشکی باف، محسن ماکیاوللی و انهدام فضیلت؛ طرح آزادی و رستگاری میهن به عنوان غایت اندیشه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]

 • باقرزاده مشکی باف، محسن استنباط و نسبت سه نوع انسان‌شناسی و سه رویکرد اندیشۀ سیاسی مرتبط با آن در فلسفۀ کانت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 7-32]

 • باقرزاده مشکی باف، محسن اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]

 • باکویی کتریمی، حوریه خوانش دریدا از مفهوم اکنون در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 19-38]

 • بالو، فرزاد مقایسۀ تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • بحرینی، شیما زبان به منزله بازنمایی فرهنگ از دیدگاه استوارت هال با توجه به نظر فردیناند دو سوسور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 7-22]

 • بختیاریان، مریم مقایسه رویکرد جامعه‌شناختی و سیستمی در بیان رابطه امر عقلانی و امر اجتماعی: با تأکید بر نظریه مارتین کوش و نیکلاس لومان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 31-50]

 • بخشی، فاطمه چگونه گزاره‌های دینی افادة معنای حقیقی می‌کنند؟ (بررسی نظرگاه آلستون) [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • بلخاری قهی، حسن عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • بنی اردلان، اسماعیل تحلیل فلسفی در نظریۀ عالم هنر آرتور دانتو [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • بینای مطلق، سعید پرسش از امکانِ تشکیلِ جامعه اصیل بر مبنای خوانشِ پدیدارشناسانه هایدگر از «اخلاق نیکوماخوس» [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-233]

 • بینای مطلق (نویسنده مسؤول)، سعید تمایز معنای فلسفی‌ـ‌بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]

 • بندر ریگی زاده، علی جایگاه مفاهیم دوسوسوری - لکانی در نظریۀ لاکلاو و موف در باب گفتمان [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • بنواری نژاد، مجتبی ادغام تاریخ گرایی هگلی با طبیعت گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از تجربه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 23-37]

 • بنویدی، فاطمه پدیدارشناسی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • بنویدی، فاطمه خوانش پدیدارشناختی میشل آنری از پاتوس [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • بهارنژاد، زکریا تابعیّت علم از معلوم ورابطۀ آن با شناخت واثبات وجود خدا از منظر ابن عربی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 11-31]

 • بهرامی، مهدی تحلیل و نقد شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر واژه «نیل» درباره لذت در کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • بهلولی فسخودی، محسن نقد و تحلیل پارادوکس تلقین [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]

 • بوجاری، حمید رضا نسبت عقل فعال و مثل در فلسفۀ ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • بورونی، علی فلسفه سیاسی کارل بارت در تقابل با برخی از آرای کلامی کلیسای لوتری آلمان در قرن بیستم میلادی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 219-238]

پ

 • پیراوی ونک، مرضیه بررسی تطبیقی نمایش‌های تعزیه و تراژدیبراساس نظریات ارسطو [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • پیراوی ونک، مرضیه ویژگی‌های معرفت‌شناختی هنر به منزله فرم سمبلیک در اندیشه کاسیرر [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 129-145]

 • پروانه پور، مجید تمایز معنای فلسفی‌ـ‌بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]

 • پیروز، عبدالحسن مفهوم جنگ در فلسفۀ هنر نیچه [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • پیروزان، علیرضا شناخت سواد دانشگاهی؛ چیستی و ماهیت آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-82]

 • پودینه، محمدعلی مشکل دیو پلید جدید علیه درون‌گرایان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 33-52]

 • پوردانش، سعید بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]

ت

 • تربتی، سروناز برساخت فانتزی و تحلیل سوژه‌ی هیستریک درگفتمان فیسبوک با تاکید بر ابژه‌ی نگاه‌خیره [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 39-70]

 • تربتی، سروناز افسون‌زدگی سوژه‌های هیستریک در دوران پساحقیقتِ کرونا و رسانه‌های مجازی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-75]

 • توازیانی، زهره بررسی مواجهه ی عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدر المتألهین [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • توازیانی، زهره بررسی مواجۀ عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 187-201]

 • توکلی، غلامحسین بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 207-224]

 • توکلی، غلامحسین بررسی و نقد ایمان و مولفه‌های آن در اندیشه‌ی تیلیش [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 7-31]

ج

 • جامه بزرگی، محمد رویکرد نوخاسته‌گرایی به مسئله ذهن در پاسخ به چالش‌های خلقت‌گرایی و فیزیکالیسم [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • جامه بزرگی، محمدجعفر عینیت و خارجیت حرکت در فلسفه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 53-73]

 • جامه بزرگی، محمدجعفر اقتراح تبیین چگونگی ارتباط میدان‌های کلاسیک و کوانتومی براساسِ نظریۀ حرکت جوهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 33-50]

 • جامه بزرگی، محمد جعفر رویکرد نوخاسته‌گرایی به مسئله ذهن در پاسخ به چالش‌های آفرینش‌گرایی و فیزیکالیسم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]

 • جامه بزرگی، محمد جعفر نحوه علم الهی به وجود منبسط و سایر موجودات از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]

 • جانباز، امیدرضا زمان بندی محاورات افلاطون و جایگاه زمانی رسالۀ کراتیلوس [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • جانباز، امیدرضا خوانش هابرماس از هگل در مواجه با هگلیان معاصر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 87-116]

 • جانباز، امیدرضا «کاربردشناسی صوری» فراتر از نظریۀ معنا [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 51-75]

 • جان‌محمدی، محمدتقی معرفت شهودی و عقلانی در حکمت اشراقی سهروردی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • جعفریان، محمدهانی تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن‏‌سینا در اخلاق [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 77-98]

 • جمالی، عباس توانش به مثابه روش: تاملی درباب روش شناسی فلسفی جورجو آگامبن [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-59]

 • جمالی، عباس آگامبن و فوکو: حاکمیت یا قدرت؟ (مقایسه اندیشه‌های آگامبن و فوکو درباب قدرت و زیست‌سیاست) [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • جمالی، غلام عباس پژوهشی در مفهوم منطق جدید از چشم انداز فلسفۀ تحلیلی و پدیدار شناسی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 61-85]

 • جمشیدپور، ارش هیوم و بیداری کانت از خواب جزمیت؛ نگاهی دوباره [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]

 • جنگجو، مهدی شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 77-96]

 • جنگجو گورچین قلعه، مهدی انتقادات ِفرگه به نظریه‌ی ایده‌انگارانه‌ی معنا و استدلال ِویتگنشتاین علیه زبان خصوصی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 87-108]

 • جهانگیری، جهانگیر جایگاه مفاهیم دوسوسوری - لکانی در نظریۀ لاکلاو و موف در باب گفتمان [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • جوادی، امیررضا نسبیت‌گرایی در پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 31-68]

 • جوادی، امیررضا متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 275-305]

 • جوادی، محسن اراده باوری مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 139-161]

چ

 • چاوشی، جعفر نقد و بررسی نظریۀ حرکت فیلوپونس از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 5، شماره 1، 1391]

ح

 • حاتمیان، علی چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حاجی زاده، امیر نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

 • حاجی زاده، محبوبه نور در فلسفۀ سهروردی [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • حاجی زاده، محبوبه جایگاه معاد در فلسفۀ ابن‌ سینا [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • حامدی، مهدی نظام نشانه‌ای حاد واقعیت در اندیشه بودریار و تطبیق آثار پیتر هالی با آن [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 71-84]

 • حبیب‌اللهی، اکبر زبان دین نزد برناردوس سیلوستریس:بررسی رسالۀ تبیین عالم [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • حجتی، غزاله فیلیپس و کاربرد دینیِ هرمنوتیک تأمل [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]

 • حیدری، احمدعلی چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حیدری، بردیا اهمّیت لامسه در فلسفۀ متقدّم هردر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 119-138]

 • حیدری، مجید تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حیدری، محمدجعفر امکان معرفت به حقیقت اشیاء از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]

 • حیدریان شهری، احمد رضا خیال در اندیشۀ حازم القرطاجنی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • حیدری مقدم، زینب زمانمندی، فردگرایی، و غیریت: زمانمندی اخلاقی لویناس در مقایسه با زمان فردگرایانه در برگسون و هایدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حسینی، دکتر مالک زبان به منزله بازنمایی فرهنگ از دیدگاه استوارت هال با توجه به نظر فردیناند دو سوسور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 7-22]

 • حسینی، سید احمد ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 133-158]

 • حسینی، سید حسن بررسی سیر تحول رویکرد اعتمادگرایی فرایندی آلوین گلدمن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 69-87]

 • حسینی، سید مسعود مساهمت بنیادی فیشته در زیبایی‌شناسی آلمانی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-65]

 • حسینی، مالک نسبتِ میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی در اثرِ هنری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 209-226]

 • حسینی، مالک زیبایی‌شناسی تکاملی از منظرِاستیون‌ دیویس [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 283-308]

 • حسینی، مالک آرنت؛ خود و ارادۀ خودانگیخته [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]

 • حسینی، مهدی عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • حسن بیگ زاده، خدیجه بررسی سیر تحول رویکرد اعتمادگرایی فرایندی آلوین گلدمن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 69-87]

 • حسین زاده، مصطفی به کار گیری اندیشۀ ساختارزدایی در معماری با نگاهی به آثار برنارد چومی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 59-82]

 • حسین زاده، مصطفی شناخت و تبیین الگوی زیبایی‌شناسی همگانی (طبیعت – محیط) بر اساس آرای جان دیویی و نسبت آن با زیبایی‌شناسی محیطی معاصر* [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-74]

 • حسین زاده، مصطفی بدن آگاهی و نسبت آن با معماری بر اساس فلسفه زیبایی جان دیویی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 83-104]

 • حکاک، سید محمد تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور ‏ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 201-218]

 • حکاک، سید محمد وجود جهان خارج در نظر بارکلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 131-148]

 • حکمت، نصرالله انکشاف ابدیت؛ ضد تاریخی‌گرایی اساطیری [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • حکمت، نصرالله معنای ماهیت در آثار فارابی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • حکمت، نصرالله نور در فلسفۀ سهروردی [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • حکمت، نصرالله جایگاه معاد در فلسفۀ ابن‌ سینا [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • حکمت، نصرالله نسبت عقل فعال و مثل در فلسفۀ ملاصدرا [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • حکمت، نصرالله هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 105-127]

 • حکمت، نصرالله تحلیل و نقد شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر واژه «نیل» درباره لذت در کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حکمت، نصرالله تکثرگرایی و مدارا در اندیشۀ ابن‌عربی با تأکید بر فتوحات مکیه [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 99-117]

 • حکمت، نصر الله تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیر الدین طوسی تا نصیر الدین کاشی [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • حکمت، نصر الله تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیرالدین طوسی تا نصیرالدین کاشی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 51-72]

 • حکمت، نصراله نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 209-235]

 • حنایی کاشانی، محمد سعید تمایز «عقل» و «خرد» در چنین گفت زرتشت نیچه [دوره 3، شماره 1، 1389]

خ

 • خاتمی، احمد نظریه سلسله مراتب موجودات در اندیشه سنایی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 293-317]

 • خادمی، عین الله چیستی لذت از منظر مسکویه [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • خادمی، عین الله تبیین رابطۀ کارکردهای غیر ذهنی واژه شبح با کارکردهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 229-245]

 • خادم زاده، وحید استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • خبازی، مهدی شبح در مقابل انتولوژی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]

 • خبازی کناری، مهدی «ردّ» بر فراز تقابل‌های دوگانه در اندیشه‌ی ژاک دریدا [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • خبازی کناری، مهدی مقایسۀ تلقی دریدا و ناصرخسرو در نسبت گفتار و نوشتار [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • خبازی کناری، مهدی امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]

 • خدادادی، حسین هگل و توهم زمان [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • خزاعی، زهرا اراده باوری مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 139-161]

د

 • دارابی، مرضیه زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • دانیالی، عارف انکشاف ابدیت؛ ضد تاریخی‌گرایی اساطیری [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • دانیالی، عارف شبان‌کارگی مسیحی؛ انکار یا آفرینش سوژه؟ [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • دانیالی، عارف فوکو؛ فلسفه همچون بدیل روان‌شناسی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • دانیالی، عارف مقایسۀ رهیافت زیبایی‌شناختی به تولید و مصرف در اندیشه‌های مارکسیستی و پست‌مدرنیستی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 85-110]

 • دانیالی، عارف چهره‌های جنون؛ از فوکو به ابن‌حبیب‌نیشابوری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 83-116]

 • دانیالی، عارف پلورالیسمِ اجماع-بنیاد همچون فراروایت (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی برنامه‌های پرگار از شبکه بی‌بی‌سی فارسی) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 33-58]

 • دانش پژوه، فاطمه ارتباط شر اخلاقی و شر طبیعی در آگوستین و علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]

 • داوطلب، محسن فلسفۀ اسطوره شلینگ در ادامه جستجو برای تبیین رابطۀ امر مثالی و امر واقعی [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • داوطلب، محسن فلسفۀ اسطوره شلینگ در ادامه جستجوی مستمر برای تبیین رابطۀ امر مثالی و امر واقعی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 73-95]

 • داوطلب، محسن بررسی چگونگی شکل گیری و تطور مفهوم ناخودآگاه و نتایج آن در فلسفه شلینگ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 89-113]

 • دُرّی نوگورانی، علیرضا تحلیل و بررسی بنیادهای شکاکیّت هیوم [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • دلاوریان، هانیه تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-166]

 • دهباشی، مهدی تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 219-232]

 • دیوانی، امیر موقعیت عدم‌شناسی در دانش مابعدالطبیعه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]

ذ

 • ذاکری، مهدی شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]

 • ذهبی، عباس ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 167-186]

 • ذهبی، عباس عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • ذوالقدر، مینا بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 165-182]

ر

 • ریاحی، رکسانا نقش نبوغ در عینیت یافتن امر مطلق در فلسفۀ هنر شلینگ [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 93-110]

 • رادفر، نجمه‌السادات معانی عقل در فلسفة فارابی [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • راستایی، حامده تأثیر سهروردی بر نصیرالدّین طوسی در نظریّه علم خداوند به ماسوی [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • راستایی، حامده ابن عربی و دیگر شرایع در مقام «دیگری» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 207-221]

 • راه بار، ندا امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]

 • رجبی، مزدک جهانشناسی فلسفی تا دورة یونانی مابی و تفسیر تیمائوس [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • رحیمیان، عاطفه بازتولید نشانه‌ها در اندیشۀ بودریار و آثاری از اندی وارهول [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • رحیمیان شیرمرد، محمد ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 167-186]

 • رضایی، مهران پژوهشی در «مسئله آدام اسمیت»: سازگاری یا ناسازگاری نظام اخلاقی و اقتصادی اسمیت [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • رضازاده، نیلوفر هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 105-127]

 • رضوی، فاطمه نظام نشانه‌ای حاد واقعیت در اندیشه بودریار و تطبیق آثار پیتر هالی با آن [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 71-84]

 • رعایت جهرمی، محمد بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ‌مندی فهم [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • رعایت جهرمی، محمد تاملی تحلیلی در خاستگاه های فکری پنلوپه مدی پیرامون فلسفه ریاضیات [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 117-132]

 • رفیعی، حجت الله مراحل ادراک در فلسفۀ ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 97-122]

 • رفیقی، سمیه نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 71-93]

 • رفیقی، سمیه عینیت و شرایط امکان آن از منظر مرلوپونتی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 163-187]

 • رمضانی، روح‌اله معرفت‌شناسیِ اختلاف مفهوم‌ها، پرسش‌ها، پاسخ‌ها [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • رمضانی، روح‌اله بیزگرایی و واقع‌باوریِ علمی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]

 • رمضانی آرانی، رضا اقتراح تبیین چگونگی ارتباط میدان‌های کلاسیک و کوانتومی براساسِ نظریۀ حرکت جوهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 33-50]

 • رمضانلو، زهرا زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-121]

 • رنجبر، رضا ابرانسان، بازگشت‌ جاودان همان و تکنیک [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 67-91]

 • رهنما، آذر پژوهشی فلسفی درباب نقش رسانه ای هنرگرافیک بر اساس نظریه صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-140]

ز

 • زارعی، علی هگل گرایی تمام عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشه‌ی دریدا [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • زارعی (پیمان)، علی فلسفه به مثابۀ‌ خلق مفاهیم [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • زارعی (پیمان)، علی هگل‌گرایی تمام‌عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشۀ دریدا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 123-140]

 • زالی، مصطفی دست پنهان یا قرارداد اجتماعی: نوزیک، رالز و مسئلۀ عدالت توزیعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 111-130]

 • زمانی پزوه، حامد تلقی ویتگنشتاین متقدم از این که چیزی هست [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 115-132]

 • زمانی جمشیدی، محمدزمان ریزوم-‌شبکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی ژیل دلوز و برنو لاتور [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 159-184]

 • زمانی جمشیدی، محمدزمان دلوز - گتاری و پست مدرنیسم: رویکردی انتقادی به سیاست زیباشناختی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • زینلی، حمید تکثرگرایی و مدارا در اندیشۀ ابن‌عربی با تأکید بر فتوحات مکیه [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 99-117]

 • زینلی، راضیه بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کی‌یرکه‌گور و ژان‌پل‌ سارتر [دوره 7، شماره 1، 1393]

س

 • ساداتی، ناصر ویژگی های معرفت شناختی هنر به منزله فرم سمبولیک دراندیشه کاسیرر [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • ساداتی، ناصر ویژگی‌های معرفت‌شناختی هنر به منزله فرم سمبلیک در اندیشه کاسیرر [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 129-145]

 • سادات منصوی، مهشید معرفت‌شناسی اسطوره از منظر فروید [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]

 • سادات منصوری، مهشید دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 117-136]

 • ساعتچی، سید محمد مهدی تحول زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هنر هگل [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • ساعتچی، سید محمد مهدی بازتولید نشانه‌ها در اندیشۀ بودریار و آثاری از اندی وارهول [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • ساکت، امیرحسین دلالت نامها بر ایده ها و اشیاء در فلسفه پروکلوس [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 141-155]

 • ساکت، امیرحسین تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 137-164]

 • ساکت، امیرحسین رابطۀ زبان و شناخت در فلسفۀ افلاطون [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 59-71]

 • ساکت اف، امیرحسین دلالت نامها بر ایده ها و اشیاء در فلسفه نوافلاطونی [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • ساکت نالکیاشری، محمد وجود جهان خارج در نظر بارکلی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 131-148]

 • سالاری، یاسر فاعل شناسایی در تفکر کانت و ملاصدرا؛ لوازم و پیامدها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 259-282]

 • سیاوشی، لیلا مسأله زیست‌جهان در پدیده‌شناسی هوسرل [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • سیاوشی، لیلا مسئولیت فلسفه در بحران فرهنگ اروپایی از دیدگاه هوسرل [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 117-138]

 • سرخوش، نیکو سیاست هویت [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • سرخوش، نیکو نگاهی به مفهوم امر متعال در اندیشۀ‌ هانا آرنت و فمینیسم [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • سعادتی خمسه، اسماعیل خودادراکی استعلایی کانت و خودشناسی [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • سعادتی خمسه، اسماعیل خود ادراکی استعلایی و خودشناسی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 147-166]

 • سعیدی مهر، محمد مبناگرایی در بوته نقد [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • سعیدی مهر، محمد استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • سعیدی مهر، محمد رویکرد نوخاسته‌گرایی به مسئله ذهن در پاسخ به چالش‌های آفرینش‌گرایی و فیزیکالیسم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]

 • سعیدی مهر، محمد تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن‏‌سینا در اخلاق [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 77-98]

 • سیف، سید مسعود چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته‌اند مثال‌های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 149-176]

 • سفیدخوش، میثم اختلاف در تفسیر ایده‌ی پدیدارشناسی هگل؛ دلایل، دسته‌بندی و ارزیابی نقدی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • سلمانی، یاسمن بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

 • سلیمانی، عبدالرحیم شناخت فطری انسان در آیه فطرت [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 97-116]

 • سلیمانی، معصومه جایگاه ابن‌سینا در اندیشۀ مارسیلیو فیچینو در باب انبیای الهی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • سلیمانی، نبی الله رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت» [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • سلیمانی چهارفرسخی، معصومه فارابی و سلامت‌محوری در طب‌انگاری اخلاق [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • سلیمان حشمت، رضا مفهوم جنگ در فلسفۀ هنر نیچه [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • سلیمانی خورموجی، مهدی چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته‌اند مثال‌های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 149-176]

 • سنایی، علی تحلیل جایگاه آگاهی در علم‌النفس ارسطو از منظر فلسفۀ ذهن معاصر [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • سنایی، علی بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

ش

 • شاطریان، مرتضی اقتراح تبیین چگونگی ارتباط میدان‌های کلاسیک و کوانتومی براساسِ نظریۀ حرکت جوهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 33-50]

 • شاقول، یوسف هگل‌گرایی تمام‌عیار؛ گذر از دیالکتیک به تفاوت در اندیشۀ دریدا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 123-140]

 • شاقول، یوسف پرسش از امکانِ تشکیلِ جامعه اصیل بر مبنای خوانشِ پدیدارشناسانه هایدگر از «اخلاق نیکوماخوس» [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-233]

 • شاکری، سید محمد تقی خوانش هایدگر از روایت هوسرل درموردِ حیث التفاتی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 111-133]

 • شایگان فر، نادر بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی‌های سزان [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • شایگان فر، نادر تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-166]

 • شایگان فر، نادر تبیین نسبت معرفت شناسی ابزارانگارانه ی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 29-48]

 • شایگان فر، نادر خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • شایگان فر، نادر مطالعة نسبت هنر با پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های میشل فوکو [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 135-149]

 • شایگان‌فر، نادر تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • شاه آبادی، حمید تبیین و تحلیل صورتبندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • شاه آبادی، حمید تبیین و تحلیل صورت‌بندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 167-184]

 • شاهجوئی، محمّدامین تأثیر سهروردی بر نصیرالدّین طوسی در نظریّه علم خداوند به ماسوی [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • شاهرودی، فاطمه هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 105-127]

 • شجاعی باغینی، حوریه تبیین رابطۀ کارکردهای غیر ذهنی واژه شبح با کارکردهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 229-245]

 • شریف زاده، رحمان ریزوم-‌شبکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی ژیل دلوز و برنو لاتور [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 159-184]

 • شریف زاده، سیدعبدالمجید صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 227-243]

 • شریف زاده، محمدرضا تحلیل فلسفی در نظریۀ عالم هنر آرتور دانتو [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • شریف زاده، محمدرضا شناخت و تبیین الگوی زیبایی‌شناسی همگانی (طبیعت – محیط) بر اساس آرای جان دیویی و نسبت آن با زیبایی‌شناسی محیطی معاصر* [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-74]

 • شریف زاده، محمد رضا بدن آگاهی و نسبت آن با معماری بر اساس فلسفه زیبایی جان دیویی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 83-104]

 • شریف زاده، محمد رضا پژوهشی فلسفی درباب نقش رسانه ای هنرگرافیک بر اساس نظریه صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 123-140]

 • شفیعی، محمد حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-157]

 • شفیعی، محمد «استقرای جدید» استنفورد: آیا در مقایسه با «استقرای بدبینانۀ مشهور» استدلالی قوی‌تر است؟ [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 119-146]

 • شفیع بیک، ایمان بدبینی در فلسفۀ افلاطون [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 157-186]

 • شفیع‌بیک، ایمان جهل سقراطی؛ معنای حقیقی یا مجازی؟ [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • شمگانی، مینا وجود نزد سهروردی و فرگه [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • شهیدی، فاطمه معنای ماهیت در آثار فارابی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • شهرآیینی، سیدمصطفی بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 165-182]

 • شهرآیینی، سید مصطفی بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کی‌یرکه‌گور و ژان‌پل‌ سارتر [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • شهرآیینی، سید مصطفی جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تأملات دکارت [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 185-202]

 • شهرآیینی، سید مصطفی بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]

ص

 • صابر، زینب تبیین جنون در هنر به مثابه‌ رهایی در تلقی نیچه‌ای فوکو،با تأکید بر نقاشی‌های گُیا [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • صابر، زینب تبیین نسبت مفهوم خودآفرینی فردی با کنش سیاسی از رهگذر دو رمان صد سال تنهایی و طوبا و معنای شب [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 139-158]

 • صابر، زینب تبیین نسبت خودآفرینی زیباشناختی فردی با کنش سیاسی در اندیشه ریچارد رورتی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 139-158]

 • صاحب قدم، عاطفه بررسی نقش کردارهای تقسیم‌گر در شکل‌گیری سوژه منقاد در عصر مدرن از نظر فوکو [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • صیادمنصور، علیرضا روایت لویناس از مسئولیت اخلاقی به مثابه واقعیت انضمامی من ؛ گریزناپذیر و تقارن ناپذیر [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 197-218]

 • صافیان، محمد جواد تفسیر هستی‌شناسانۀ نظام به‌مثابۀ ساختار نظم هستی نزد هایدگر (با تأکید بر اصل اینهمانی در نظام آزادیِ شلینگ) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 151-172]

 • صالحی، امیر عباس ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • صانعی دره بیدی، منوچهر هگل و توهم زمان [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • صانعی دره بیدی، منوچهر بررسی چگونگی شکل گیری و تطور مفهوم ناخودآگاه و نتایج آن در فلسفه شلینگ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 89-113]

 • صانعی دره‌بیدی، منوچهر پژوهشی در «مسئله آدام اسمیت»: سازگاری یا ناسازگاری نظام اخلاقی و اقتصادی اسمیت [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • صانعی دره‌بیدی، منوچهر سطوح واقع‌انگاری اخلاقی [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • صباغی پور، سعید اراده آزاد : ناسازگارگرایی اکید و اشکالات آن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 159-181]

 • صبرآمیز، ابوالفضل مسئله دکارت و بررسی وجه خلاق کاربرد زبان از دید چامسکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 133-153]

 • صبرآمیز، ابوالفضل بررسی و نقد دیدگاه‌های معرفتی و ادراکی در تبیین چگونگی فهم عبارت‌های زبانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 183-206]

 • صبرآمیز، ابوالفضل شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]

 • صدیقی، کلثوم خیال در اندیشۀ حازم القرطاجنی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • صدیقی، کلثوم بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • صفایی، محمدهادی مجردگراییِ جادویی دربارۀ جهان‌های ممکن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]

 • صفری کندسری، رضا ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • صلواتی، عبدالله مختصات شبکة معرفتی ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • صلواتی، عبداله تحول تاریخی انسان نزد ملاصدرا [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • صمدی، هادی اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 187-208]

 • صمدی، هادی زیبایی‌شناسی تکاملی از منظرِاستیون‌ دیویس [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 283-308]

 • صوفیانی، محمود خوانش دریدا از مفهوم اکنون در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 19-38]

 • صوفیانی، محمود ماکیاوللی و انهدام فضیلت؛ طرح آزادی و رستگاری میهن به عنوان غایت اندیشه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 59-81]

 • صوفیانی، محمود نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 71-93]

ض

 • ضیاء شهابی، پرویز تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • ضیاء شهابی، پرویز تبیین جنون در هنر به مثابه‌ رهایی در تلقی نیچه‌ای فوکو،با تأکید بر نقاشی‌های گُیا [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • ضیاء شهابی، پرویز بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی‌های سزان [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • ضیاء شهابی، پرویز هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 105-127]

ط

 • طارمی، عباس نقد و بررسی نظریۀ حرکت فیلوپونس از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • طاهریان، مهدی ناسازگاری در فلسفۀ نقادی کانت [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • طهماسبیان، کیوان بررسی سبکِ قطعه‌نویسی فلسفی موریس بلانشو در سایه‌ی نگاهِ دوگانه به مرگ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 155-173]

ظ

 • ظفرآبادی، سعید بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

 • ظفرنوایی، خسرو بررسی تحلیلی جایگاه و نقش برخی اصطلاحات ایرانی _ زرتشتی در فلسفۀ سهروردی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 109-125]

ع

 • عابدی، مصطفی اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 189-212]

 • عامری، معصومه بررسی مواجهه ی عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدر المتألهین [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • عامری، معصومه بررسی مواجۀ عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 187-201]

 • عبادی، احمد نقش تمایز گردآوری/داوری در تبیین وظایف چهارگانه‌ی فلسفه از نظر رایشنباخ [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 141-164]

 • عباسی، محمد علی واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 131-151]

 • عباسی حسین آبادی، حسن معانی وجود در اندیشه ابن سینا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-188]

 • عباسی حسین آبادی، حسن بررسی مفهوم‌سازی خدا در ارسطو و کندی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 177-194]

 • عباسی حسین‌آبادی، حسن ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا) [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • عبدالکریمی، بیژن اهمیت بررسی آثار فردید جوان [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • عبداللّهی، محمدعلی چگونه گزاره‌های دینی افادة معنای حقیقی می‌کنند؟ (بررسی نظرگاه آلستون) [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • عبدالله نژاد، محمدرضا نسبت اخلاق لویناس با اخلاق کانت [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • عبدالمحمدی، محمدعلی مطالعة نسبت هنر با پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های میشل فوکو [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 135-149]

 • عبدالهی، جلال بررسی همتایی طرفین اختلاف‌نظر دربارۀ وجود خدا: عدم‌احراز همتایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 195-222]

 • عبدی ساوجیان، نوشین نحوه حصول ارتباط نفس انسانی با بدن و نحوه فعالیت نفس انسانی در بدن، از نظر ابن سینا و آکوئیناس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-184]

 • عدالت جو، سعید تجدیدنظرگرایی دربارۀ ارادۀ آزاد و مسئولیت اخلاقی از نظر مانوئل وارگاس [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 185-206]

 • عرب، حسن نسبت فلسفه‌ی زبان و فلسفه‌ی ذهنِ ویتگنشتاین در استدلال علیه زبان خصوصی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 183-214]

 • عرب، حسن انتقادات ِفرگه به نظریه‌ی ایده‌انگارانه‌ی معنا و استدلال ِویتگنشتاین علیه زبان خصوصی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 87-108]

 • عرب گورچوئی، فاطمه اراده باوری مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 139-161]

 • عسکری رابری، حمید نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 209-235]

 • عسگری، احمد رابطۀ قوه و امکان در Θ3 [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • عسگری، احمد بررسی ماده اولی از منظر فلسفۀ اولای ارسطو [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • عسگری، مسعود بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 207-224]

 • عسلی، زهرا عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • عطار، فراز عدم تعیّن داده‌ حسّی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 147-167]

 • عطایی نظری، حمید تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیر الدین طوسی تا نصیر الدین کاشی [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • عطایی نظری، حمید تطوّر برهان صدّیقین در کلام فلسفی امامیّه از نصیرالدین طوسی تا نصیرالدین کاشی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 51-72]

 • علی اکبر مسگری، احمد حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 129-157]

 • علی اکبر مسگری، احمد واقع‌گراییِ ساختاریِ وجودی و نقد وَن فراسِن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 223-252]

 • علی اکبر مسگری، احمد نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 7-29]

 • علیزاده، روجا اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 187-208]

 • علی زمانی، امیرعباس ارتباط شر اخلاقی و شر طبیعی در آگوستین و علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 159-178]

 • علی زمانی، امیر عباس تبیین و تحلیل صورتبندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • علمی، قربان فلسفه سیاسی کارل بارت در تقابل با برخی از آرای کلامی کلیسای لوتری آلمان در قرن بیستم میلادی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 219-238]

 • علمی، قربان بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

 • عمادزاده، غلامحسین نظریۀ حکیم سبزواری دربارۀ نسبت وجود رابط و محمولی (مستقل) [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • عمادزاده، غلامحسین ضرورت مطلقه و نسبت آن با امکان فقری در اندیشۀ ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 213-230]

 • عوض پور، بهروز خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی [دوره 13، شماره 1، 1399]

غ

 • غازی، مریم جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تأملات دکارت [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 185-202]

 • غفاری، حسین ایده‌آلیسم استعلایی کانت، برمبنای تفسیر هنری آلیسون [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-58]

ف

 • فایدئی، اکبر اندیشه‌های منطقى فخررازى و طرح چالش‌های نوین او در مکتب منطقی سینوی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 127-145]

 • فاضلی، علیرضا بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

 • فاضلی، علیرضا واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 131-151]

 • فاضلی، فائزه دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • فتحی، علی درنگی در نقد هیدگر بر مفهوم سوژه در متافیزیک کانت و هوسرل [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 207-228]

 • فتح زاده، حسن پدیده‌ شناسی علم مدرن [دوره 8، شماره 2، 1394]

 • فتح زاده، حسن پدیده‌شناسی علم مدرن [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 203-219]

 • فتح زاده، حسن زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-121]

 • فتح‌زاده، حسن دریدا و گفتمان علوم انسان [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • فتح‌زاده، حسن قضیۀ اول ناتمامیت گودل و ضدواقع‌گرایی در فیزیک [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • فتح طاهری، علی چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته‌اند مثال‌های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 149-176]

 • فرخنده نژاد، سماء تحلیلی بر مبانی فلسفی حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]

 • فریدزاده، رائد وجه استعاری فهم در هرمنوتیک ضد دکارتی ویکو [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 203-213]

 • فریدزاده، رائد تأمل در باب امر ممکن با نگاهی به پیوند میان فلسفه و ادبیات در نزد ارنست بلوخ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 189-200]

 • فرشید، فرزاد ضرورت مطلقه و نسبت آن با امکان فقری در اندیشۀ ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 213-230]

 • فیروزی، آزیتا مفهوم معناکاوی در اندیشۀ ژولیا کریستوا [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • فیروزی، آزیتا مفهوم سرپیچی در فلسفۀ ادبیات کریستوا [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 215-229]

 • فهیمی فر، اصغر معیار سنجش اثر هنری در نظر مارتین هایدگر بر مبنای رساله "سرچشمه اثر هنری" مطالعه موردی: تابلویی از سهراب سپهری [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 233-252]

ق

 • قاری، مقداد بررسی انتقادات شاکل علیه نظریه هنجارمندی باور: ارائه «شاهدی» در دفاع از هنجار صدق و معرفت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 153-180]

 • قاسمی، زهرا مبناگرایی در بوته نقد [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • قائدی، اسماعیل دیالکتیک الفت و بیگانگی در واقعۀ فهم [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • قلبی، فراز کریپکی، سومز و مسألة متر استاندار [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 169-184]

 • قمی، محمد باقر نظریه وجود افلاطون در جمهوری و سوفیست [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 215-230]

 • قنبری، مهدی مرلوپونتی و گردش دیالکتیکی پدیدارشناسی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 147-168]

ک

 • کیادربندسری، علی ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن عربی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 239-259]

 • کاکایی، مستانه معانی وجود در اندیشه ابن سینا [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 175-188]

 • کاکایی، مستانه بررسی مفهوم‌سازی خدا در ارسطو و کندی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 177-194]

 • کیائی، فاطمه قدم عالم؛ اتهام مشترک عین القضات همدانی و یوهانس اکهارتوس [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • کیخایی، آیدین بازنمایی ارزش مبادله در آینۀ ارزش نشانه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 7-23]

 • کرباسی زاده، امیر احسان شاخصه‌های نوع طبیعی و ارتباط آن با ذات [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • کرمی، محسن نسبتِ میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی در اثرِ هنری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 209-226]

 • کرمی، محسن درآمدی به زیبایی‌شناسی زشتی جستاری در چیستی زشتی و کارکردهای آن در دنیای هنر [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 185-207]

 • کریمی، سکینه شاخصه‌های نوع طبیعی و ارتباط آن با ذات [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • کریمی دورکی، الهام السادات تفسیر هستی‌شناسانۀ نظام به‌مثابۀ ساختار نظم هستی نزد هایدگر (با تأکید بر اصل اینهمانی در نظام آزادیِ شلینگ) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 151-172]

 • کلانتری، سید علی نقدی بر نظریه کارکردگرایی ذهن بر اساس تعریف کارکرد و مساله تحقق چندگانه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 169-188]

 • کلانتری، سید علی بررسی انتقادات شاکل علیه نظریه هنجارمندی باور: ارائه «شاهدی» در دفاع از هنجار صدق و معرفت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 153-180]

 • کلباسی اشتری، حسین نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

 • کمالی، سید مجید پرسش از امکانِ تشکیلِ جامعه اصیل بر مبنای خوانشِ پدیدارشناسانه هایدگر از «اخلاق نیکوماخوس» [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 213-233]

 • کمانه، سید پیام ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه [دوره 5، شماره 1، 1391]

گ

 • گرگین پاوه، نوید پراتیکِ فلسفه، سیاست و نقد ایدئولوژی نزد لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 227-245]

 • گلستانی، سعید منطق استعلایی امیل لاسک [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-211]

 • گل محمدی، سعیده تبیین نحوه دگردیسی تجربه عام زیسته و طبیعی به تجربه زیباشناختی در اندیشه دیویی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 247-274]

م

 • ماحوزی، رضا نقد قوة حکم و گذر از طبیعت به آزادی در فلسفه کانت [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • ماحوزی، رضا تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریۀ جزئی‌های برهنه [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • مازیار، امیر نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 209-235]

 • میثمی، محمدمهدی تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 203-226]

 • محبوبی آرانی، حمیدرضا توانش به مثابه روش: تاملی درباب روش شناسی فلسفی جورجو آگامبن [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 39-59]

 • محسنی، سید شاهین نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 209-235]

 • محیطی، حسن بررسی معناشناسی اخلاق نزد فارابی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]

 • محمد، مازن انسان‌شناسی از دیدگاه ابن عربی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 221-240]

 • محمدیان، موسی تلقی کانت از ماده [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • محمدعلی خلج، محمدحسین بدن پدیده‌شناختیِ مرلوپونتی و برخی چالش‌های تفسیری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 49-69]

 • محمودی، محسن فاعل شناسایی در تفکر کانت و ملاصدرا؛ لوازم و پیامدها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 259-282]

 • مختاباد، مصطفی دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 117-136]

 • مدنی دورباش، رضا جایگاه «حُسن و زیبایی» در منطق پرواز سهروردی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 231-254]

 • میراحمدی سرپیری، صادق تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 219-232]

 • مرادخانی، دکتر علی صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 227-243]

 • مرادخانی، علی هگل و تعبیر "جهان وارونه" [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • مرادخانی، علی تحلیلی بر «درآمد » پدیدار شناسی روح [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • مرادخانی، علی نقش نبوغ در عینیت یافتن امر مطلق در فلسفۀ هنر شلینگ [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 93-110]

 • میرمبین، رضا صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 227-243]

 • مسگری، احمد علی‌اکبر تلقی کانت از ماده [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • مسگری، احمد علی اکبر مفهوم عمل در علم دانش فیشته در نسبت با کانت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 233-265]

 • مسول:شاقول1-برکاتی3-صافیان، مسول:یوسف 1-سیده اکرم3-محمدجواد بررسی نقش فهم در پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در تفکر هیدگر و ریکور [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • مصطفوی، شمس الملوک تبیین نحوه دگردیسی تجربه عام زیسته و طبیعی به تجربه زیباشناختی در اندیشه دیویی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 247-274]

 • مصطفوی، نفیسه پدیدارشناسی زمان و فضای مثالی در حکمت متعالیه و فیزیک نسبیت [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 189-205]

 • مصطفوی، نفیسه مشخصات هنر حکمی در حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 181-201]

 • مصلح، علی اصغر ابن عربی و دیگر شرایع در مقام «دیگری» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 207-221]

 • معتمدی، احمدرضا مقاله وجوه شناختی بازنمایی فیلم در نظریه‌ی فرمالیسم و نسبت آن با وجود «ذهنی – عینی» در فلسفه کلاسیک [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 235-258]

 • معین‌زاده، مهدی منطق استعلایی امیل لاسک [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-211]

 • مقدسی، محمود ضعف اراده- آکراسیا؛ چالشی معاصر دربارۀ معنا [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 223-250]

 • ملک محمدی، علی بُرون‌شدِ فیثاغوری از یگانه‌انگاریِ مطلقِ پارمنیدس؛ یک تبیین ممکن [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 213-232]

 • ممبینی، سجاد زیبایی‌شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • ممبینی، سجاد زیبایی‌شناسی انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 31-50]

 • ممبینی، سجاد ریاضیات لایبنیتسی و زیبایی‌شناسی منفی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 231-250]

 • منصوری نوری، امیرحسین تبیین رابطۀ کارکردهای غیر ذهنی واژه شبح با کارکردهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 229-245]

 • موحدی نجف آبادی، محمدرضا تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور ‏ [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 201-218]

 • موسوی اعظم، سید مصطفی بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

 • موسوی اعظم، سید مصطفی واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 131-151]

 • موسوی‌کریمی، میرسعید دیدگاه مشکل‌آفرین کانت دربارۀ وجود وناکامی رویکرد منطقی در حل آن [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • موسوی گیلانی، سید رضی تحلیل و نقد شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر واژه «نیل» درباره لذت در کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • موسوی لر، اشرف السادات مفهوم ریتم در نقاشی نزد ژیل دلوز [دوره 8، شماره 1، 1394]

 • موسوی‌لر، اشرف السادات هستی‌شناسی ریتم در نقاشی نزد دلوز با تأکید بر زیباشناسی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 7-30]

 • موسوی مهر، سید محمد مهدی وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی [دوره 6، شماره 1، 1392]

ن

 • ناظری، حسین بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • نامورمطلق، بهمن خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • نجاتی، محمد فاعل شناسایی در تفکر کانت و ملاصدرا؛ لوازم و پیامدها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 259-282]

 • نجومیان، امیرعلی زمانمندی، فردگرایی، و غیریت: زمانمندی اخلاقی لویناس در مقایسه با زمان فردگرایانه در برگسون و هایدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • نصری، امیر خاستگاه ادبیات و مسئله ی تناهی از منظر موریس بلانشو [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 263-287]

 • نیک نفس، اقدس بررسی تطبیقی نمایش‌های تعزیه و تراژدیبراساس نظریات ارسطو [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • نوابی قمصری، مریم السادات تبیین و مقایسۀ کلام تفضیلی نزد ابن عربی و دیونیسیوس مجعول [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • نوری، مرتضی نقش فلسفۀ تاریخ در نظریۀ امیدِ کانت [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • نوری، مرتضی نقد دیویدسون بر نظریۀ قیاس ناپذیریِ کوهن [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 237-264]

 • نوری، مرتضی نقدی بر مبانی نظریۀ کنش ارتباطی در اندیشۀ یورگن هابرماس [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 245-265]

 • نوری، مرتضی جایگاه دادۀ هیولایی در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 251-277]

 • نورمحمدی، احمدرضا تجربه‌های نزدیک مرگ به‌عنوانِ بحرانی در پارادایم علوم زیست-پزشکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 237-291]

 • نوو اگلیز، املی زهرا اصل احتیاط (Le principe de précaution)به مثابة نشانه‌ای از ذهنیت و نیازهای انسان پست مدرن [دوره 2، شماره 2، 1388]

و

 • واعظی، اصغر دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • واعظی، اصغر دیالکتیک الفت و بیگانگی در واقعۀ فهم [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • واعظی، اصغر تحلیل و بررسی بنیادهای شکاکیّت هیوم [دوره 5، شماره 1، 1391]

 • واعظی، اصغر تاریخ‌مندی فهم و چالش نسبیت‌گرایی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • واعظی، اصغر بررسی نقش کردارهای تقسیم‌گر در شکل‌گیری سوژه منقاد در عصر مدرن از نظر فوکو [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • واعظی، اصغر تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 203-226]

 • واعظی، اصغر ابرانسان، بازگشت‌ جاودان همان و تکنیک [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 67-91]

 • واعظی، اصغر اهمّیت لامسه در فلسفۀ متقدّم هردر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 119-138]

 • واله، حسین نظریة معناداری صدرالمتالهین شیرازی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • واله، حسین نظریۀ شناخت در علوم عقلی اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • واله، حسین ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • واله، حسین وجود نزد سهروردی و فرگه [دوره 7، شماره 2، 1393]

 • واله، حسین تلقی ویتگنشتاین متقدم از این که چیزی هست [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 115-132]

 • واله، حسین متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 275-305]

 • واله، حسین دفاعی از سهروردی در برابر اشکال ملا صدرا [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 247-261]

 • واله، حسین شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 77-96]

 • وحیدزاده، ماریا آرنت؛ خود و ارادۀ خودانگیخته [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 97-117]

 • وحیدنیا، محمود واقع‌گراییِ ساختاریِ وجودی و نقد وَن فراسِن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 223-252]

 • وسمه گر، سیدرضا پرسش از سوژه و سوبژکتیویتۀ پدیدارشناسانه-اگزیستانسیالیستی، با تأکید بر مفهوم «پوئبلو» نزد ارتگا یی گاست [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 253-275]

 • وکیلی بالادزایی، علی زیبایی‌شناسی تکاملی از منظرِاستیون‌ دیویس [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 283-308]

ه

 • هاشمی، حمیدرضا بسط حقیقت وجود در عرفان نظری و پیامدها [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • هاشمیان بجنورد، سیدعلی نظریه سلسله مراتب موجودات در اندیشه سنایی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 293-317]

 • هاشم زاده، مهدی ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 133-158]

 • هشیار، یاسمن دکارت و مفاهیم فطری [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • همایونی، مهدی معیار سنجش اثر هنری در نظر مارتین هایدگر بر مبنای رساله "سرچشمه اثر هنری" مطالعه موردی: تابلویی از سهراب سپهری [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 233-252]

ی

 • یزدانی، سید علی مفهوم عمل در علم دانش فیشته در نسبت با کانت [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 233-265]