پراتیکِ فلسفه، سیاست و نقد ایدئولوژی نزد لویی آلتوسر

نوید گرگین پاوه

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 227-245

چکیده
  آلتوسر مسئله ی ایدئولوژی را وارد سطح جدیدی از بحث می کند. او با وام گرفتن ایده هایی از «روانکاوی» فرویدی مفاهیم علوم انسانی را دوباره صورتبندی می کند. وقتی آلتوسر ایدئولوژی را نه «آگاهی کاذب» و یا «آگاهی از جهان واژگون»، بلکه قسمی «ناآگاهی» تعریف میکند؛ همزمان با انسانگرایی (humanisme) و اقتصادگرایی (economisme) سر ستیز دارد. نزد آلتوسر این امر ...  بیشتر