امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر

مهدی خبازی کناری؛ ندا راه بار

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-106

چکیده
  مقاله حاضر، ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی امر پیشین تصریح می کند که این مفهوم در اندیشه کانت به مثابه قوام بخش احکام ضروری و معرفت شناختی ایفای نقش می کند و در اندیشه هایدگر و گادامر به وجهی دیگر ادامه حیات می دهد. این مقاله در جستجوی فهم این مساله است که وجوه معرفت شناسانه و هستی شناسانه از امر پیشین در اندیشه هایدگر و گادامر چگونه خود ...  بیشتر