شاخصه‌های نوع طبیعی و ارتباط آن با ذات

سکینه کریمی؛ امیر احسان کرباسی زاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  مسأله انواع طبیعی در زمره مسائل پیچیده و عمیق فلسفی است، که از یک سو با مسأله افراد و از سوی دیگر با مسأله «ذات» گره خورده است. در این مسأله، نام­گرایان با اصیل دانستن افراد و برشمردن ویژگی­های مشترک میان آنها، هرگونه هویت هستی­شناختی برای انواع را نفی می­کنند. در مقابل، واقع­گرایان به وجود انواع طبیعی با الزامات خاصّی باور دارند و ...  بیشتر