دریدا و گفتمان علوم انسان

حسن فتح‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  هیچ گفتمانی خودبسنده نیست، چراکه بر زمینۀ مفاهیم و اندیشه‌های پیش از خود، بنا شده است. دریدا گفتمان علوم انسانی را میراث‌‌بر مفاهیمی می‌داند که با خود نظام‌های متافیزیکی را حمل می‌کنند. در نظر او ما وقتی متوجه این مهم شدیم که به ساختاربودن ساختار اندیشیدیم. ساختارهای متافیزیکی همواره در‌بر‌گیرندۀ «پیرامونی» هستند که حول یک «مرکز» ...  بیشتر

بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ‌مندی فهم

محمد رعایت جهرمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  سیطرۀ منطق گزاره‌ای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می‌نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون‌مایه‌های علم‌گرا، متافیزیک‌ستیز و منطق‌محورش از دیگر سو، دعویِ تاریخ‌گراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می‌کشند. این در حالی است که دلالت‌های ...  بیشتر

دیالوگ، دیالکتیک، امتزاج افق‌ها

اصغر واعظی؛ فائزه فاضلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  گادامر فهم را عملی دیالکتیکی می‌داند که از در ‌آمیختگی افق مفسر و افق متن پدید می‌آید. این فهم دیالکتیکی، بر خلاف نگرش روشنگری، غیرروشمند وپیش‌بینی‌ناپذیر است. به این سبب، گادامر فهم را یک رخداد یا واقعه می‌خواند. بر طبق این نگرش، فهم دیگر انکشاف منفعلانه یک ابژه بر سوژه نیست، بلکه عبارت است از تفاهم یک سوژه با سوژه دیگر در فراشد ...  بیشتر

«ردّ» بر فراز تقابل‌های دوگانه در اندیشه‌ی ژاک دریدا

مهدی خبازی کناری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  نقد عمده‌ی دریدا بر اندیشه‌ی غربی به طور عام و بر رویکرد ساختارگرایی به طور خاص این است که از یک طرف مفاهیم دوگانه را کانون تحلیل‌های خود قرار می‌دهند و از طرف دیگر یکی از این طرف‌ها را بر دیگری استیلا می‌بخشند. دراین جهت این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: 1- دریدا بر آن است بسان یک پدیده شناس با طرح مفهوم «ردّ» به پیش از این مفاهیم ...  بیشتر