کلیدواژه‌ها = ذات
ذات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 179-212

mohammad Saeedimehr؛ sakineh karimi


شاخصه‌های نوع طبیعی و ارتباط آن با ذات

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

سکینه کریمی؛ امیر احسان کرباسی زاده


معنای ماهیت در آثار فارابی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1388

نصرالله حکمت؛ فاطمه شهیدی


وجود (esse) در قرون وسطای متقدم

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 7-25

محمد ایلخانی